Актуални новини

Начало

 

 

Архив новини 2002 г.

На 20.12.2002г. в Бургаски окръжен съд се гледа делото за клевета срещу журналистката Катя Касабова. Делото е н.ч.х.д. № 498/02 по описа на Бургаски окръжен съд /БОС/ и е насрочено за 10,30 ч. Адв. Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация ще защитава интересите на Катя Касабова. Становището на Article 19 - международен център за свобода на изразяването, Лондон по делото четете тук. (Acrobat PDF 179Кb). Делото е образувано по жалба на г-жа Касабова, бивш журналист във вестник "Компас", срещу решение на Бургаски районен съд. На 11 май 2002 година Бургаският районен съд осъди г-жа Касабова за това, че е оклеветила всеки един от четирите тъжители (съответно граждански ищци): Тотка Димитрова Казакова, Антония Иванова Месерджиева, Румен Атанасов Евстатиев и Генко Ненов Далев). Общата сума на глобите и гражданските искове е 6 800 лв. Предмет на делото са статии, публикувани във вестник "Компас" на 12 и 14 септември 2000 година. В тях се твърди, че има улики за корупция във връзка с приема на деца в елитните училища в Бургас. В статиите се казва че, членовете на комисията за прием на деца със заболявания са извършили сериозни закононарушения. Изнесени са данни за вероятно даване на подкуп. Бургаската окръжна прокуратура е образувала следствено дело за извършено престъпление по чл.301, ал.2 от Наказателния кодекс. Авторът на статиите, г-жа Касабова, е получила информация за корупция след извършено щателно журналистическо разследване. Във втората статия журналистката поднася извинения в случай че някой от членовете на комисията се е почувствал лично засегнат. В думите си пред съда тя заявява: "Нямах моралното право да мълча".

Административно дело 514/02г. СГС ІІІ - ж АО Сдружение на общопрактикуващите лекари- гр. Велико Търново с/у Директор на НЗОК е насрочено за 18.12.2002г. от 14,00 ч.
Това дело е последното /пето/ от делата на сдружението, водени с помощта на ПДИ с/у мълчалив отказ на директора на НЗОК. В случай, че следите информацията на страницата ни, то сигурно знаете, че тези дела бяха образувани в СГС, след като ВТОС прекрати делото, образувано по жалба на сдружението с/у мълчалив отказ на директора на РЗОК - В. Търново и го препрати на СГС, тъй като прие, че е налице мълчалив отказ на директора на НЗОК, а не на директора на РЗОК. В резултат СГС раздели делото на 5 други дела, защото подадените от сдружението заявления за достъп до информация до директора на РЗОК бяха 9 на брой. Три от тези дела са спечелени и по тях има решения, с които СГС отменя мълчаливия отказ на директора на НЗОК и го задължава да се произнесе по заявленията за достъп до информация. Четвъртото дело е обявено за решаване, но решението още не е изготвено. Има и още едно спечелено дело с/у директора на НЗОК от Фондация "Институт за пазарна икономика", отново с помощта на ПДИ, но по това дело беше отменен изричен отказ на директора на НЗОК да предостави достъп до информация.

"Сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр. Велико Търново с/у НЗОК, а.д. № 510/02г. по описа на СГС ІІІ - д АО. С подкрепата на Програма Достъп до Информация сдружението спечели делото с/у мълчаливия отказ на директора на НЗОК да отговори на заявление за достъп до обществена информация. С решение от 31.07.2002г. градския съд отмени мълчаливия отказ на директора на НЗОК, призна правото на достъп до обществена информация на сдружението и върна преписката на административния орган за предоставяне на достъп до обществена информация. Пълния текст на решението четете тук (Acrobat PDF 42Кb).

На 11.12.2002г. в СГС за втори път се гледа делото на "Сдружение за дивата природа - БАЛКАНИ" с/у директора на Изпълнителна агенция "Пътища" /ИАП/, а.д. № 882/01г. по описа на СГС ІІІ - б АО. Първоначално делото бе образувано по жалба на сдружението с/у мълчалив отказ на директора на ИАП по заявление за достъп до обществена информация. С определение от 30.10.2001г. обаче СГС прекрати производството, тъй като прие, че жалбата с/у мълчаливия отказ е преждевременно подадена. ПДИ подаде частна жалба с/у това определение на СГС и с определение № 7501 от 25.07.2002г. ВАС V - то отделение отмени обжалваното определение на СГС и върна делото за ново разглеждане. Пълният текст на определението на ВАС можете да прочетете тук (Acrobat PDF 38Кb). На заседанието на 11.12.2002г. СГС обяви делото за решаване.

"Сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр. Велико Търново с/у директора на РЗОК - гр. В. Търново, а.д. № 94/2002г. по описа на Великотърновски окръжен съд /ВТОС/. Делото е образувано по жалба на сдружението с/у мълчалив отказ на директора на РЗОК по заявление за достъп до обществена информация. С определение от 16.05.2002г. ВТОС прекрати производството и препрати подадената жалба по компетентност на СГС, тъй като всъщност мълчаливия отказ бил на директора на НЗОК, защото РЗОК нямала самостоятелна юридическа правосубектност, а и заявлението за достъп до информация било препратено на директора на НЗОК, въпреки, че по делото няма данни за такова препращане. Това определение на ВТОС бе обжалвано с частна жалба пред ВАС, в резултат с определение № 10606 от 25.11.2002г. ВАС V - то отделение отмени определението на ВТОС и върна делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Пълния текст на определението на ВАС четете тук (Acrobat PDF 48Кb)

Росен Алексов с/у управителя на Зоопарк Благоевград и кмета на Благоевград, а.д. № 87/2002г. по описа на Благоевградски окръжен съд /БлОС/. Делото е образувано по жалба на Росен Алексов с/у мълчалив отказ на управителя на Зоопарк Благоевград и кмета на Благоевград по заявление за достъп до обществена информация. Със заявление за достъп до информация, адресирано да кмета на община Благоевград и до управителя на зоопарк Благоевград, Росен Алексов, който е служител в Районната инспекция по околната среда и водите, поискал да му бъде осигурен достъп до следната обществена информация: размера на общинската субсидия за Зоопарк Благоевград; частта предназначена за храна на отглежданите животни; частта за ветеринарно лечение; какви мерки са взети за лечение на заболялата женска кафява мечка; какъв е дневният порцион; какви лекарства и каква ветеринарно- медицинска процедура се провежда за лечението на мечката; резултатите от аутопсията на същата мечка. С решение № 377 от 16.07.2002г. БлОС отхвърли жалбата на Росен Алексов като неоснователна, тъй като приема, че по делото е предоставено писмо от Община Благоевград до жалбоподателя, с данните от което, според Окръжния съд му се предоставя исканата обществена информация. Въпросното писмо обаче отговаря единствено на въпроса каква е общинската субсидия за Зоопарка. Освен това БлОС въобще не се е произнесъл по жалбата в частта й срещу мълчаливия отказ на управителя на Зоопарка и по този начин е допуснал съществено процесуално нарушение. С подкрепата на ПДИ Росен Алексов подаде касационна жалба срещу решението на БлОС. В резултат бе образувано а.д. № 9254/2002г. по описа на ВАС V - то отделение, което е насрочено за 17.12.2002г. от 14,00 часа.

На 03.12.2002 г. бе първото заседание по делото на Ивайло Ганчев с/у Министъра на образованието и науката. Делото е а.д. 8518/2002г. по описа на ВАС V - то отделение. Съдът отложи и насрочи делото за 18.02.2003г., като даде указания на ответника в 7 дневен срок да вземе категорично становище по въпроса съществува ли и къде се намира, ако отговорът е положителен, заповед или друг акт на министъра за отдаване на част от коридора на министерството за рекламни цели на частно лице. Също така съдът указа на ответника, ако такава заповед на министъра съществува и тя е в министерството, то да бъде представено копие от нея в същия 7 дневен срок. Можете да прочетете описание на случая и протокола (Acrobat PDF 36Кb) от съдебното заседание.

Административно дело 8962/02г. ВАС V - то отделение "Николай Мареков с/у Министъра на финансите" е отложено и насрочено за 25.02.2003г. от 14.00 ч. Четете повече за делото и протокола от заседанието (Acrobat PDF 32Кb) на от 10.12.2002.

Програма Достъп до Информация спечели административно дело № 5246/2002г. по описа на ВАС, V- то отделение. С решение № 10539 от 22.11.2002г. ВАС отмени решението на СГС, отмени отказа на директора на АДВФК за предоставяне на достъп до обществена информация и върна преписката на административния орган за ново произнасяне. Пълният текст на решението четете тук (Acrobat PDF 49Кb).

Програма Достъп до Информация спечели административно дело № 2361/2001г. по описа на СГС ІІІ - Б АО. С решение № 28 от 29.10.2002г. СГС обяви отказа, на директора на дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол", за предоставяне на достъп до обществена информация за нищожен и върна преписката на административния орган за ново произнасяне. Пълния текст на решението четете тук (Acrobat PDF 38Кb).

Как да общуваме с държавните институции? Наръчник за дръзналите и някои резултати от едно проучване.
Гергана Жулева, Изпълнителен директор на ПДИ

Административно дело 8518/2002г. ВАС V - то отделение "Ивайло Ганчев с/у Министъра на образованието и науката" е насрочено за 03.12.2002г. от 14.00 ч. Повече четете тук.

Среща на екипа на ПДИ, координаторите от страната и юристите от областните градове се проведе на 15.XI.2002 г. в зала "Тържествена" във Военния клуб, София. На нея беше обсъдена дейността по проект "Правна помощ и застъпничество за свобода на информацията", финансиран от Фондация "Отворено общество" - София. Повече четете тук.

"Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики" бе темата на работна среща, която се проведе от 26 до 28 септември 2002 год. в Американския център - София (бул. Витоша 18) и в хотел "Рила", гр. София. Срещата бе организирана от Програма Достъп до Информация, в рамките на проект "Съдебни дела, свързани със защита на свободата на информация", осъществяван с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество", Будапеща. В работната среща взеха участие юристи от България и от страни, в които правото на достъп до информация е законово уредено, както и от държави, където такова предстои да бъде прието. Още..

Състав на Врачански окръжен съд отмени отказ на община Враца да предостави копие от екологична карта на строящата се в града бензиностанция на "Лукойл - България", ЕООД. Гражданин поиска екокартата, за да се увери, че бензиностанцията е безопасна за хората. Делото е част от кампанията на местната екологична организация Инфоекоклуб за чиста околна среда в града. Адвокатската помощ в съдебния процес бе предоставена от Програма Достъп до Информация.

ПДИ издаде книгата "Съдебни дела по ЗДОИ". В нея се отразяват по-важните съдебни решения на Върховния административен съд по ЗДОИ. Авторският текст е на адв. Александър Кашъмов; сборникът излиза под редакцията на д-р Гергана Жулева. Пълния текст на изданието четете тук.(Acrobat PDF 700Кb)

Работна среща на екипа на ПДИ - Зала "Адакта" на хотел "Рила" - петък, 13.09.2002г.
Работна среща проведе екипът на Програма Достъп до Информация на 13 септември в зала "Адакта" на хотел "Рила". Информация за срещата, четете тук.

НЗОК бе осъдена от Софийския градски съд по три дела да предостави отказана информация за бюджетите на Районните здравноосигурително каси. Две от делата са заведени от Сдружение на общопракикуващите лекари - Велико Търново, а третото - от Института за Пазарна Икономика. Адвокат по делата е Александър Кашъмов, ПДИ.

Софийският градски съд, Трето-Д отделение отмени мълчаливия отказ на ЦИК да предостави сведения, свързани с компютърната обработка на парламентарните избори между 1991-2001 г. Искането за информация е на "Институт за национални изследвания", а правната помощ - от ПДИ. Повече за делата срещу НЗОК и ЦИК четете тук.

Есето "Програма Достъп до Информация: Борба за прозрачност по време на демократичния преход" (на английски език) от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ е публикувано на www.freedominfo.org. Този портал съдържа най-добри практики, уроци, стратегии и обединява усилията на защитниците на свободата на информацията по цял свят.Там можете да намерите важна информация за законите за свобода на информацията, как те са били приемани и изпълнявани. Гергана Жулева е член на редакционната колегия на www.freedominfo.org.

Президентът Георги Първанов наложи вето върху приетия от 39-тото Народно събрание Закон за опазване на околната среда. Мотивите на държавния глава са свързани с възможността упражняването на правото на информация по чл.41, разгледано в контекста на чл.55 от Конституцията на Република България да бъде ограничено. Програма Достъп до Информация е изразила своето становище по готвения Закона за опазване на околната среда през месец октомври 2001 г., което можете да прочетете тук. Законът беше прегласуван и приет, въпреки ветото на Президента.

От 01.08.2002 г. посетителите на нашата web страница имат възможност да търсят в онлайн Базата данни на ПДИ със случаи на отказ на информация. Можете да прочетете и консултациите и препоръките, дадени от юристите на ПДИ въвъ всеки конкретен случай. Към търсенето.

Изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева и адвокат Александър Кашъмов взеха участие в Годишната среща на Българската медийна коалиция. В Боровец те представиха дейността на ПДИ в панела "Медии и достъп до информация" и делото "Алексей Лазаров срещу Министерски съвет"

Конституционният съд даде възможност на ПДИ да представи становище по конституционно дело номер 11/2002 г. Делото бе образувано по искане на група народни представители за обявяване на няколко разпоредби от ЗЗКИ за противоконституционни. Четете становището тук. Конституционният Съд отхвърли искането на народните представители съсъ свое Решение No.3 (Acrobat PDF 192Кb). Прочетете и особените мнения на конституционните съдии Васил Гоцев и Неделчо Беронов.

Адвокат Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация, Българската медийна коалиция съвместно и БХК представиха на пресконференция становището на международната правозащитна организация "Артикъл 19" във връзка с присъдата, произнесена от Бургаския районен съд срещу журналистката от в-к "Новинар" Катя Касабова за нейни публикации за корупция, публикувани през 2000 г. в регионалния в. "Компас". Становището на "Артикъл 19" четете тук.

Обучение на местната администрация по ЗДОИ. Програма Достъп до Информация (ПДИ) и ABA-CEELI проведoха два семинара на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)". Четете резюмета от семинарите на 19 юни 2002 г. от 09:30 ч. в хотел "Белвю", гр. Варна и на 21 юни в интер-хотел "България" в гр Бургас.

На 21 юни Върховният административен съд - първо отделение отмени решение на Софийски градски съд по делото "Тотев срещу Главна данъчна Дирекция" и задължи Главна данъчна Дирекция да предостави информация, като се съобрази с мотивите към решението. Четете за подробности за делата, водени със съдействието на адвокат Кашъмов от ПДИ тук.

На 18 юни екипът на Програма Достъп до Информация проведе работна среща на тема "Състоянието на достъпа до публична информация в България" в Силистра в конферентната зала на хотел "Бартимекс" от 9:00 часа. Покани за участие във форума бяха отправени към журналисти от местни и национални медии, работещи в града, представители на неправителствени организации и говорители и специалисти "връзки с обществеността" от общината и местни органи на централната власт. Четете резюме от семинара тук.

На 31 май екипът на Програма Достъп до Информация проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до публична информация в България" в Кюстендил в конферентната зала на хотел "Велбъжд" от 13:00 часа. Покани за участие във форума бяха отправени към журналисти от местни и национални медии, работещи в града, представители на неправителствени организации и говорители и специалисти "връзки с обществеността" от общината и местни органи на централната власт. Четете резюме от семинара тук.

На 29 май екипът на Програма Достъп до Информация проведе семинар на същата тема в град Перник. . Семинарът се проведе в Двореца на културата в Перник от 13:00 часа. Резюме от срещата вижте тук.

На 21 май в хотел "Радисън" в София се проведе кръгла маса на тема "Закон за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа". Организатор на форума бе Програма Достъп до Информация, с финансовото съдействие на Правителството на Люксембург. В зала 6 на хотела от 9 часа народни представители, чуждестранни експерти, юристи и журналисти обсъждаха предложените промени в Закона за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Четете дневния ред и резюме от срещата.

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени на 17.05.2002 г. решение на тричленен състав на ВАС - Пето отделение по административно дело 7189/2001 г. Делото бе образувано срещу отказ на директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" при Министерски съвет да предостави стенограма от заседание на Министерския съвет. Решението на петчленната инстанция не подлежи на обжалване. С него се отменя отказ №03-07-10/13.08.2001 на директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" при Министерски съвет и се връща преписката на МС за ново произнасяне съобразно указанията на съда. Решението на Петчленния състав на ВАС четете тук. Четете отговора на МС от 21.05.2002 г. Acrobat Reader PDF(79Kb) Download PDF

На 10 май в зала "Адакта" на хотел "Рила" в София Програма Достъп до Информация проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до информация в България". На него бяха представени Законите за защита на личните данни, за защита на класифицираната информация, Препоръка(2002)2 на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи, както и предложените изменения в Закона за достъп до обществена информация. По време на втората част на срещата бяха представени Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, конкретни случаи, постъпили в ПДИ и съдебните дела, водени със съдействието на организацията. Повече може да прочетете тук.

"Правото на обществото на информация и границите на свободния достъп" бе темата на семинар, който се проведе на 17 и 18 май в гр. Загреб, Република Хърватска. В него взеха участие д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Ивайло Колев от екипа на Програма Достъп до Информация. Тримата взеха участие в планираща работна среща, която се проведе на 16 май, на която беше обсъдена извършената до момента работа и бъдещите дейности по проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа", финансово подкрепен от Европейската комисия.

Обучение на местната администрация по ЗДОИ. Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе семинар "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)" на 30 април 2002 г. от 09:30 ч. в хотел "Дунав Плаза", гр. Русе. Повече може да прочетете тук.

Народното събрание прие на 24.04.2002 г. проектозакона за защита на класифицираната информация. Предлагаме Ви становище за Конституционосъобразност на някои от текстовете на законопроекта за защита на класифицираната информация и становище на Програма Достъп до Информация по внесените проектозакони за защита на класифицираната информация. Становището по законопроекта на ARTICLE 19 - глобална кампания за свободно изразяване - можете да прочетете на български или на английски език.
Анализ на Александър Кашъмов, адвокат ПДИ публикуван във в. "Дневник" 15.04 четете тук. Анализ публикуван във в. "Монитор" 19.04 четете тук.

Две дела разгледа Върховният административен съд по Закона за достъп до обществена
информация на 11 и 12 април 2002 г. Делото "Тотев срещу ГДД"
На 11.04 Върховният административен съд петчленен състав гледа като касационна инстанция делото по отказ на Главна данъчна дирекция за предоставяне на информация. Представителят на прокуратурата подкрепи жалбата на Тотев. Делото бе взето за решаване. През 2000 година жалбоподателят - Димитър Тотев - поискал писмо, с което се дава тълкуване на Данъчно процесуалния кодекс. ГДД отказва да предостави документа. Тотев завежда жалба в Софийски градски съд, който реши, че отказа на ГДД е законосъобразен - трябвало Тотев да поиска съгласието на третото лице, до което се отнасяло писмото на ГДД. Решението на СГС е обжалвано пред ВАС, тъй като длъжен да поиска това съгласие е бил Главният данъчен директор, освен това жалбоподателят не е поискал да знае адресата на писмото. Повече може да прочетете тук. Делото "Алексей Лазаров срещу МС" На 12.04.2002 Върховният административен съд петчленен състав разгледа като касационна инстанция делото по отказ на Дирекция на Министерски съвет да предостави стенограма от заседание на Министерския съвет, проведено през лятото на 2001 година. Делото бе взето за решаване от върховните съдии. ВАС тричленен състав реши, че стенограмите от заседанията представляват подготвителни документи и могат да бъдат отказани на основание чл. 13 от ЗДОИ. Жалбоподателят Алексей Лазаров от в. "Капитал" е подал касационна жалба срещу това решение, в което се изтъква, че стенограми на МС могат да се отказват само ако са засекретени по надлежния ред. Повече може да прочетете тук.

Програма Достъп до Информация изготви годишен доклад "Състоянието на достъпа до публична информация в България 2001". Докладът е достъпен: Acrobat Reader (323Kb) PDF Download PDF

Лекари съдят Здравната каса. На 9 април 2002 Софийски градски съд гледа дело по жалба на Сдружение на общо практикуващи лекари В.Търново срещу отказ на Националната здравноосигурителна каса да предостави информация . Сдружението е подало 10 заявления за достъп до информация съгласно ЗДОИ, в които настоява за различни сведения по разходването на бюджета в Район В. Търново. Здравноосигурителната каса е задължен по ЗДОИ субект, тъй като разходва обществени средства. НЗОК е отговорила само на три от заявленията. По останалите седем се водят дела в Софийски градски съд. Делото бе за поискана информация относно текущото разходване на бюджета за неболнични специалисти. То бе взето за решаване, прокуратурата се обяви за уважаване на жалбата.
По закон до един месец след съдебното заседание съдът трябва да се произнесе с решение.

На 21.03.2002 г. столичен ежедневник публикува стенограма от правителствено заседание от 25.10.2001 г., касаещо подготовката на договор с британската фирма "Краун Еиджънтс" за управление на българските митници. Гледните точки на екипа на ПДИ четете тук.

На 21.02.2002 г. Комитета на министрите на Съвета на Европа на на 784-то заседание на упълномощените представители на министрите прие Препоръка (2002)2 към държавите-членки относно достъпа до официални документи. Текста на препоръката и обяснителната записка към нея четете тук.

Обществена комисия и гражданско доверие Темата за досиета излезе отново на дневен ред във връзка разглеждания в Народното събрание законопроект за защита на класифицираната информация. Позицията на Ивайло Колев и Антон Андонов от ПДИ четете тук.

Върховният Административен съд се произнесе по четири дела заведени със съдействието на ПДИ. С решение № 1477 от 19.02.2002г. петчленен състав на ВАС реши, че заповедта на Министъра на финансите, с която се одобрява декларация към хонорар - сметка за платени суми е нищожна. Преди месец ВАС реши същото относно същата декларация, одобрена със заповед от 2000 година. В новото решение съдът потвърди становището си и относно заповедта със същото съдържание от 2001 година.

На 26.02.2002 ВАС реши, че ревизионните актове представляват служебна тайна и не следва да бъдат предоставяни за достъп. Съдиите прецениха, че тази информация се явява защитена със Закона за ДВФК тайна. По поставените от жалбоподателя въпроси дали след като ревизията е отдавна приключила информацията за ревизионния акт все още представлява тайна и дали не следва да се предостави поне частичен достъп до ревизионния акт, съдът не взе отношение. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок.
Делото бе заведено от гражданина К.К. със съдействието на адвоката на ПДИ Александър Кашъмов.

С решение от 26.02.2002 ВАС отхвърли жалбата на гражданина К.К. срещу частичен отказ на министъра на икономиката да предостави информация. От поисканите няколко документа министърът предоставил достъп само до два - Предложение за разрешаване сключването на договор за кредит между "Булбанк" АД и "Брилянт" ЕООД и разрешението на министъра на промишлеността за сключването на договора. Твърдението на жабоподателя за наличието на други разрешения и три договора, отсъди ВАС, почива на предположение и няма доказателства за съществуването им. Досежно непредоставянето на становищата на различни дирекции, мнения, препоръки, консултации, е налице ограничението по чл.13, ал2, т.1 от ЗДОИ. Това е така, защото те се отнасят до оперативната подготовка на даден акт и нямат самостоятелно значение. ВАС не е взел отношение по въпроса може ли с мълчание министърът да упражни свободата си на преценка. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок.

С решение № 1795 от 26.02.2002 ВАС отмени отказа на министъра на образованието и науката да предостави информация относно програмите и други документи, свързани със свободно избираема подготовка "Религия - ислям" и "Религия - Християнство", изготвени и намиращи се в МОН. Министърът не бе сметнал за необходимо да отговори на заявлението за достъп до обществена информация на ПДИ. Организацията поиска документите по молба на гражданин и след като не ги получи обжалва министерското решение в съда.

Програма Достъп до Информация представи на 11.01.2002 г. доклад по социологическо проучване "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ". Проучването бе извършено от Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Агенция за социално - икономически анализи (АСА). в периода 25.09.2001 - 30.10.2001 г.

Петчленен състав на Върховния административен съд реши, че мълчаливите откази да се предостави достъп до обществена информация също подлежат на обжалване пред съдилищата. Мотивите на магистратите са, че след като в ЗДОИ липсва изрична разпоредба за мълчаливите откази, то е приложим общият закон - Закона за административното производство. Делото се връща на тричленен състав на ВАС, за да се произнесе по жалбата на Центъра за независим живот срещу мълчалив отказ на министъра на труда и социалната политика да предостави достъп до документацията за програма "Социален работник".

Парламентът прие закона за защита на личните данни. Със закона се предвижда да се ограничи използването на такава информация. Според определението в законопроекта лични данни са всяка информация, независимо от нейната форма и начин на записване, отнасяща се към определен субект на данни, чиято самоличност може да се установи пряко или косвено и разкриваща неговата физическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или обществена идентичност. Програма Достъп до Информация изготви становище, което можете да видите тук.

Предложение за допълнение и изменение на Закона за достъп до обществена информация бе внесено от група народни представители в деловодството на Парламента на 27.11.2001 г. ПДИ приветства предложените промени. Прочетете текста на проектозакона и мотивите на вносителя.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP