Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.
Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.
Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 
Целта на проекта е да продължи застъпничеството и натиска за повече прозрачност и отчетност на институциите и да окуражи гражданите да формират информирано мнение.
 
Дейности:
  1. Застъпничество за законодателство и подзаконова нормативна база, съобразени със съществуващите стандарти за прозрачно, отчетно и открито управление.
  2.  Предоставяне на правна помощ в случаи за достъп до информация, целящи да увеличат отчетността в управлението и да подобрят условията за бизнес и инвестиции в България.
  3. Наблюдение на практиките по прилагане на законодателството за достъп до информация и застъпничество за тяхното подобряване.
  4. Одит на интернет страниците на административните съдилища и на Върховния административен съд.
  5. Разяснителни кампании и обучения за правото на достъп до информация
  6. Комуникиране на успехите в областта на достъпа до информация чрез каналите на ПДИ и медиите.  
  7. Участие в национални и международни мрежи за обмен на опит и увеличаване на ефекта от застъпническата дейност.
РЕЗУЛТАТИ  

В рамките на проекта, ПДИ подготвя, внaся и представя становища по предложения за законодателни изменения. Те са достъпни с секция "Становища".

 

Подробна информация за случаите, в които правният екип предостави правна помощ в периода на проекта, може да видите в секция "Случаи".

 

Информация за съдебните дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ за достъп до информация в периода на отчета е публикуване в секция "Съдебни дела".

 

 
Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт*

 
 

 

 

 
В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 
 

 
Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 
 

 
В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 
 

 
Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по:

 
 

 
• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

 
 

 
• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

 
 

 
• и 116 индикатора за общините.

 
 

 
На 29 април 2024 г. ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 14 май 2024 г. коментари.

 
 

 
Проучването показва постиженията на всяка една от изследваните институции, резултатите по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейност, а също така и според областите в страната.

 
 

 
Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 
 

 
Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2024

 
 

 
 Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

 
 

 
● Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

 
 

 
● Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации 

 
 

 
● Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции

 
 

 
● Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)

 
 

 
● Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование

 
 

 
● Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“

 
 

 
● Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции

 
 

 
● Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

 
 

 
Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.

 
 

 
Системата генерира още рейтинги на институциите и по области.

 
 

 
Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2024

 
 

 

 
 

 
Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 
 

 
Отговори по заявленията и предоставена информация

 
 

 
ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 560 институции, както и получената информация – общият брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 
 

 
Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 
 

 
Функционалност и филтри на системата за проучване

 
 

 
Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система (ВИС) на ПДИ.

 
 

 
Модул „Проучвания“ във ВИС позволява ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, генериране на рейтинги на активната прозрачност и сравнителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

 

На 12 януари 2023 г. Програма достъп до информация връчи сертификати на студенти от Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 10 ноември 2023 - 12 януари 2024 г. Лектори бяха председателят на управителния съвет и основател на ПДИ, д-р Гергана Жулева, изпълнителният директор на ПДИ адв. Александър Кашъмов и адвокатите Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип.

 

16 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ бяха запознати със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Студентите подготвиха заявления за достъп до информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до теми, към които имат личен интерес или са актуални в публичното пространство или до съществуващи проблеми в родните им градове. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Заявления бяха подадени до Министерство на вътрешните работи; Министерство на младежта и спорта; Държавна агенция "Архиви"; Държавна агенция технически операции; Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ); Регионално управление на образованието (РУО) Враца; кметовете на районите Овча купел и Панчарево; Столична община; Община Дупница; Община Стара Загора; противопожарната служба в Казанлък.

 

Въпросите на студентите се отнасяха до бюджета на Български футболен съюз; броя на внесените автомобили втора употреба за период от три години; ефективността на използване на специалните разузнавателни средства за 2023 г. и по-специално до колко осъдителни присъди е довело тяхното използване, както и какъв е срокът за запазване на записите; броя на наказателните постановления за неподадени декларации за имущество и интереси до КПКОНПИ за 2022 и 2023 г.; броя на експертите, работещи в РУО Враца за 2020, 2021 и 2022 г.; измерването на замърсяването на въздуха в София; поддръжката на Северен парк в София; ремонтите на някои улици в старата част на район Овча купел; броя на получените сигнали в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защите на населението" - гр. Казанлък; ремонтите на водопровод във вилна зона в София; финансираните от Европейския съюз проекти в Дупница за период от 4 години; бюджетите, отделени за приют за безстопанствени животни за 2022 и 2023 г. и броя на приетите животни в приюта на Община Стара Загора.

 

В изпълнение на практическата задача, курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; някои от тях се свързаха и по телефона със съответните институции, за да подсетят за заявленията си или за допълнителни разяснения; други използваха Платформата за достъп до обществена информация; сблъскаха се с формалното изпълнение на закона и неговите ограничения и поеха ангажимент да продължат проектите си с повторни заявления при липсата на отговор или ако са необходими уточнения.

 

Ето какво споделиха някои от студентите: 

„Преди не съм имала никаква сигурност в достоверността на информацията, която получавам; подлагам всичко на съмнение. Този курс ми даде една свежа перспектива, че мога да проверявам данните, които ми се дават.“ 

"Не очаквах, че институциите ще поемат отговорност за моите нужди." 

"Не е вярно, че всички институции в България мълчат и че няма прозрачност – за себе си съм сигурна, че имаме и работещи структури." 

   

На 12 декември 2023 г. Програма Достъп до информация представи проучване на активната прозрачност на административните съдилища и Върховния административен съд /ВАС/.
 

Проучването се извършва чрез оценяване на Интернет страниците на съдилищата и подаване на заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация до всеки съд. Проучването е второ поред след 2021 г., когато ПДИ за пръв път направи такава оценка на административните съдилища и ВАС.
 

На онлайн конференцията на 12 декември взеха активно участие представители на ВАС, административните съдилища, Асоциацията на Българските Административни Съдии, Съюза на съдиите, адвокати, журналисти, граждани.
  
21-ва церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам - 28 септември 2023

На 28 септември Програма достъп до информация обяви носителите на награди и антинагради по повод Международния ден на правото да знам. След 3 поредни онлайн събития, традицията церемонията да се провежда на живо бе подновена. В нея участваха близо 80 граждани, журналисти, представители на граждански организации и на държавни институции.
 
 
***
 

 
Изпращайте номинации за Деня на правото да знам!
 
Програма Достъп до информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам.

Електронната форма към всяка категория и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница за 28 септември – Международния ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

Очакваме вашите номинации до 15 септември 2023!

Наградите ще бъдат връчени на церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2023.

 
***

   

ПДИ представя Доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2022"

 

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 19 юли 2023 г., сряда, от 11.00 до 12.00 часа на онлайн пресконференция, на която ще бъде представен двадесет и третият годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

 
Докладът за 2022 г. съдържа:
► Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
► Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
► Състоянието на активната прозрачност за 562 органа на власт в България;
► Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2022;
► Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2022 г.;
► 7 приложения.

Текстът на доклада и приложенията към него ще бъдат публикувани на страницата на ПДИ тук


РЕГИСТРАЦИЯ ☞ 
Пресконференцията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие, като се регистрирате на следния линк: https://shorturl.at/clqrW. 

(След регистрация ще получите автоматично потвърждение с линк за достъп до събитието.
Ако не получите такова, моля, проверете Спам/Junk папката на имейла си.
)

 

***

 

 
Близо 200 организации подкрепиха становището на ПДИ по ЗИД на ЗДОИ
 

Общо 192 неправителствени организации, търговски дружества и професионалисти подкрепиха критичното становище на Програма достъп до информация по отношение на внесените преди второ гласуване предложения за промени в Закона за достъп до обществена информация.

 

Според ПДИ текстовете, с които се въвежда изискване за правен интерес от заявителите, задължение за посочване на ЕГН и изключване на първичните счетоводни документи от обхвата на "обществената информация", противоречат на Конституцията и международните стандарти и съществено снижават качеството на закона.

 

На 26 юни въпросът за проблематичните промени в ЗДОИ бе поставен и на заседание на Съвета за върховенство на правото, чийто член е и ПДИ. В тази връзка министърът на правосъдието и съпредседател на Съвета Атанас Славов увери, че Министерството на правосъдието ще изрази негативно становище към тези изменения. На заседанието Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ, заяви: "нито една от 47-те държави в Европа не търси „правен интерес“, за разрешаване на достъп до информация".

 

Становището на ПДИ бе подкрепено и от авторитетната международна организация „Репортери без граници“, която разпространи публична позиция, изразяваща безпокойство относно ЗИД на ЗДОИ, като се позовава на становището на ПДИ.
 
*** 
Колко струва достъпът до информация?

 

Програма достъп до информация в сътрудничество с Института за пазарна икономика изготви кратък доклад на тема "Колко струва достъпът до информация".

 

Проучването е направено на основата на интервюта с предсатвители на публични институции, задължени по Закона за достъп до обществена информация. Обхванати са задължения на администрациите в три посоки:

  • разглеждане на заявленията;
  • активно публикуване на информация в интернет страниците;
  • изготвяне на годишния доклад.

 

Проучването може да се разглежда и като последваща оценка на въздействието на Закона за достъп до обществена информация. На фона на представеното в доклада остойностяване можем да се заключи, че ползите от законодателството, което гарантира и регламентира достъпа до информация, далеч надхвърлят свързаните с него разходи.

 

***
 

 
ПДИ представи резултатите от годишния одит на активната прозрачност
 
 

В периода 1 април до 5 юни 2023 година екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
 

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
 

В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.
 

Нивото на прозрачност през 2023 г. бе оценявано с точки по:
 

 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;
 

• 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;
 

• и 118 индикатора за общините.
 

На 6 юни 2022 г. ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 13 юни 78 коментарa.   
 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2023
 

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.  

 

● Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт 
 

● Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление
 

● Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации 
 

● Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции
 

 Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)   
 

● Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование
 

● Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“
 

 Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции 
 

● Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите 
 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.  

 

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области.   
 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2023 
 


 

 
 

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.
 

Отговори по заявленията и предоставена информация 

 

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 562 институции, както и получената информация – общият брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. 
 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.
 

Функционалност и филтри на системата за проучване   
 

Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система (ВИС) на ПДИ. 
 

Модул „Проучвания“ във  ВИС позволява ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, генериране на рейтинги на активната прозрачност и сравнителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др. 
 

*** 


 
Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ
 

На 28 април 2023 г. фондация „Програма Достъп до Информация“ проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната.

 

Областните координатори на ПДИ представиха свои доклади за практиките по предоставяне на информация и очертаха актуална картина на състоянието на достъпа до информация по места. Разказаха за собствения си опит в търсене на информация от местните институции, конкретните случаи, по които са работили през изминалата година, и наблюденията си върху активното предоставяне на информация в интернет страниците на институциите.

 

От своя страна екипът на ПДИ представи данни от годишния отчет на организацията за 2022 г. – проектите, по които работи организацията, резултатите от застъпническата работа, наблюдението на практиките, предоставената правната помощ и разяснителните кампании и обучения. Координаторите бяха запознати със становищата и участието на организацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на нормативни актове и законодателните инициативи; бе направено обобщение на случаите, постъпили за правна помощ през изминалата година, и най-значимите казуси от съдебната практика по делата за достъп до обществена информация; отделен панел бе посветен на развитието за България по Четвъртия план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление" и доклада за прозрачността на Националния план за възстановяване и устойчивост на България по проекта на Open Spending EU Coalition „Как единадесет страни-членки на Европейския съюз са осигурили прозрачност за разходването на средства по фондовете за възстановяване и прозрачност“.

***
 

 
Завърши седмият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“
 
Курсът се организира от фондация "Програма достъп до информация" и департамент "Медии и комуникация", НБУ, за студенти в департамента, в рамките на проект „Консултативен център за прозрачност и достъп до информация“, подкрепен от фондация „Америка за България“.
 
Шест от лекциите се проведоха онлайн, а заключителната среща се състоя наживо в корпус 1, зала 310 на Нов български университет, на 16 декември 2022 г. На нея бяха представени резултатите от практическите задачи, поставени в рамките на курса, и бяха връчени сертификати за успешно преминаване.
 
Практическата програма се провежда вече седем последователни години и е разработена специално за студентите в департамент "Медии и комуникация".

***Двадесета церемония по връчване на награди за Деня на правото да знам - 28 септември 2022
 
Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 28 септември 2022 г., сряда, от 14 до 15.30 часа на онлайн церемония по връчването на наградите за Международния ден на правото да знам.

Церемонията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие с регистрация на следния линк:https://bit.ly/3Ku2eDy. След регистрация ще получите автоматично потвърждение.Изпращайте номинации за Деня на правото да знам!
 
Програма Достъп до информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам.

Електронната форма към всяка категория и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница за 28 септември – Международния ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

Очакваме вашите номинации до 15 септември 2022!

Наградите ще бъдат връчени на церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2022.